Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Mια ανίερη συμμαχία κατά της φυσιοκρατικής παραδοσιακής Ευρώπης των εθνών

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ, ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ : ΜΙΑ ΑΝΙΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ


Παρενοχλούμεθα, αγαπητοί και αγαπηταί σύντροφοι, συνεχώς, από αλλεπάλληλα, ανεπιθύμητα, κύματα αλλοιώσεως και διαβρώσεως της διαχρονικής πολιτισμικής ημών ταυτότητος και της ανεκτιμήτου ημετέρας ηθικής αρετής, άτινα εκπηγάζοντα εκ των δυνάμεων συσκοτίσεως του έθνους εξαπλούνται εις την διάτρητον κοινωνίαν μέ όχημα τούς πλέον ηθικοπνευματικώς διεστραμμένους και αλλοιωμένους συνειδητώς ή εν αγνοία δρώντες κατά τού κοινού Λόγου.

Η ιδεολογική εις επίπεδον προσωπικόν, κοινωνικόν και πολιτικόν πραγμάτωσις τοιούτων των κεντροφύγων διά το έθνος δυνάμεων εστί κοινή τη αντιλήψει η Αριστερά συνοδευομένη υπό των εκάστων θεωρητικών και πρακτικών της μηχανισμών. Εν αυτώ τω σημείω ας ενθυμηθώμεν τον αληθή ορισμό της εννοίας του αριστερού, καθώς διώρισται εν τη ελληνική γλώσση. Αριστερός = δυσοίωνος, κακός, ελαττωματικός, ανίκανος. Η ερμηνευτική δύναμις της ανελλιπώς ανά τους αιώνας παραδιδομένης από γενεάν εις γενεάν ελληνικής γλώσσης καταδεικνύει πασιδήλως την ουσιαστικήν σημασίαν της εννοίας εμφαίνουσα ούτως και το αντιστοιχούν εις τον πραγματικόν κόσμον δυναμικόν τούτων, οίπερ μετέχουσιν αύτης. Οι αριστεροί κοινωνικώς τε καί ιδεολογικώς εισίν οι αδύναμοι, οι οπισθοδρομικοί, οι κακοί, τα «παράσιτα» ως ειπείν της κοινωνίας. Ο Φεμινισμός και ο Κιναιδισμός (κακώς εννοουμένη και πραττομένη ομοφυλοφιλία) εισίν το ανάλογον της Αριστεράς ενδιαθέτως. Γενετικώς διεστραμμένοι οργανισμοί, οίτινες διέρχονται από μίαν διαδικασίαν περαιτέρω ενισχύσεως της φυσικής αυτών ανωμαλίας διά των Τρομολαγνικών, Καθυποτακτικών, Εγωπαθών, Φιλαύτων, Ακαλλιεργήτων, Ισοπεδωτικών ερεθισμάτων της Υλιστικής Πραγματικότητος παράγουν τον συμπεριφορικώς μη άνδρα Ομοφυλόφιλο και τον κοινωνικοπολιτικώς Αριστερό. Η κατίσχυσις της παθητικής, αδρανούς, εντροπιαζούσης, χαοτικής θηλυκής αρχής εν πλήρη εκδιπλώσει !!! Η ανατροπή της Παραδόσεως συντρεχούσης και της αποδυναμώσεως τον Ανδρών δίδει έρεισμα εις την άνοδον ιδεολογιών Ισότητος, ως ο Φεμινισμός. Αύτη η κατάργησις της φυσιολογικής Δικαιοσύνης και ενεργειακής Ισορροπίας άγει τας κοινωνίας εις αποδόμησιν, αποδιάρθρωσιν, αποσάθρωσιν. Το θηλυκό οφείλει να υποτάσσηται εις το αρσενικό και το αρσενικό να γονιμοποιή. Αυτή εστί και η κρύφια επιθυμία αμφοτέρων. Η αδυναμία του αρσενικού να εκπληρώση τον σκοπό του προκαλεί φυσικάς παρενεργείας και τρομακτικά μορφώματα. Ο εσωτερικός αλλά και κοινωνικός ούτος αγών εκφαίνεται και ως αδυναμία του Πνεύματος να υποτάξη την Ύλη. Αύτη εστί η κυρίαρχος αιτία της πληθύνσεως των Υλιστικών Ιδεολογιών, αριστερών ως επί το πλείστον. Το σωτηριολογικό φληνάφημα του Μαρξισμού εστί η επιτομή της κοινωνικής αδρανείας του Λαού και μεταθέσεως των πολιτικών ευθυνών αυτού εις τυχαίας ! (βλέπε θεωρίαν του Ιστορικού Υλισμού) εξωτερικάς συνθήκας.

Διόπερ, οι ακέραιοι ηθικώς, πνευματικώς, νευρολογικώς και φυσιολογικώς Έλληνες δηλούμεν απεριφράστως ότι Δεξιοί εσμέν τό ήθος και την ιδεολογίαν αφιέντες τα παρακμιακά ευώνυμα σύνδρομα του Υλισμού να σημαίνουν την φαυλότητα και την ακαταλληλότητα κοινωνικής συμβιώσεως μεθ'ημών των πασών αποχρώσεων Αριστερών.

Γνήσια τέκνα της Ελληνικής Φύσεως όντες ενσαρκούμεν τα ορθά πρότυπα της κοσμικής δημιουργίας υπό των ιερόν σκοπόν της διαιωνίσεως της Εθνικής Ιδέας. Εν τω υλικώ πεδίω αναπαράγομεν την βιολογικήν ημετέραν υπόστασιν δια της τεκνογονίας μέσω της μυστηριακής μεθέξεως μετά του άλλου φύλου. Πρός την ηθική επιταγή της Φύσης και του Πνεύματος ανορθούμεν την ερωτική ανισότητα των φύλων και την Ανδροκρατίαν μέσω της θριαμβευτικής κρατήσεως της ενεργητικής αρσενικής αρχής έναντι της αδρανούς θηλυκής. Πολιτικώς εσμέν Δεξιοί, δηλαδή ιδεαλισταί Παραδοσιοκράται, ηρωικοί φορείς της εν τω χρόνω αλώβητης Μητρός Ελλάδος. Ως έπος ειπείν, ο σκοπός και η αναγκαία συνθήκη της υπάρξεώς μας εστίν η Αριστοκρατία.

Δυόμισι χιλιάδας έτη μέχρι και νύν δεχόμεθα βαρβαρικάς επιθέσεις κατά του αρίστου τρόπου ζωής, σκέψεως και δράσεως, οίτινες αποσκοπούσιν εις την διάλυσιν και σκύλευσιν του ημετέρου όντως Ανθρωπίνου Πολιτισμού. Αντί της ανά τους αιώνας επιτιθεμένης εξαπλώσεως του μιαρού Οχλοκρατικού κύματος, ημείς οι πρέσβεις του αληθούς Λόγου έστημεν γενναίως και κατά καιρούς νικητηρίους κατωρθώσαμεν να επιβιώσουμε πνευματικώς άνω του σεσσημένου βάλτου του πολυπολιτισμού και της χαοτικής οντολογικής αυτοπροσδιορίσεως. Υψώσαμεν καθολικά συστήματα ερμηνείας και νοηματοδοτήσεως του Ανθρώπου και του μη Ανθρώπου έλκοντες τον Λόγον εις τα βαθύπυκνα πεδία της Γαίας. Η ύπαρξίς μας εστί αιωνία και περιοδικώς επανερχομένη μες το αύξόμενο σκότος της Παρακμής . Είμαστε η μετενσάρκωσις των Ψυχών του ανδρείου μακεδονικού στρατού, των Ρωμαίων ηγεμόνων και λεγεώνων, των παραδοσιακών στρατιωτικών οικογενειών της Κωνσταντινουπόλεως, των Ελλήνων Ανθρωπιστών του Μεσαίωνος, των ανυποτάκτων εις τον Οθωμανικόν ζυγόν Ελλήνων διατηρησάντων ζωντανήν την φλόγα της ελευθερίας και μεταλαμπαδευσάντων ταύτην εις ημάς, των απανταχού εξεργεθέντων υπέρ της εθνικής Ελευθερίας Ελλήνων, των ρομαντικών επαναστατών του Διαφωτισμού και της αστικής βιομηχανικής περιόδου και τέλως, ουχ ήττον όμως λαμπρώς, των Εθνικιστών του Μεσοπολέμου, των ηττηθέντων νικητών.

Η Νίκη βαίνει εις τον τραχύ δρόμο, όν εχάραξαν οι σύγχρονοι εξανθρωπισταί Εθνικοσοσιαλισταί, Φασίσται και εθνικισταί όλης της Ευρώπης. Ο αρρενωπός επαναπροσδιορισμός της καθημερινότητος εστίν πρωταρχικόν μέλημα ημών. Ελληνόψυχοι γονείς, διδάσκετε τα υμέτερα τέκνα Ελληνικήν Μυθολογίαν, Φιλοσοφία, Ιστορίαν, Λαογραφίαν, εξοικειούτε τα τη αειρρόω και ανεξαντλήτω Ελληνικη Φύσει, νέοι Έλληνες και νεαραί Ελληνίδες, ξεχυθήτε στους Δρόμους, στα Στάδια, στα Γυμναστήρια, εις τους παραδοσιακούς τόπους λατρείας και τα ιερά Όρη, ενστερνίσθητε το εθνικό παρελθόν ημών μέσω της πλουσίας ελληνικής γραμματείας και διάδοτε το φως του Ελληνισμού παντού. Ανακατάλαβατε τας σηπούσας κοινωνίας και δημιουργήσατε εθνικοκοινωνικάς αυτάρκεις και αυτονόμους κοιτίδες Πολιτισμού μετά σεβασμού προς την Μητέρα Φύσιν.

Και προπαντός χαιρετάτε Δωρικώς !!!


Η Αριστερά και ο εκφυλισμός δεν είναι παρά μια αδιάτακτη, άλογη σκιά της Ευγονικής Παραδόσεως, ήτις περιμένει έργω καίτοι αρνουμένη λόγω διακαώς την επέμβασί μας. Τί πιο προκλητικό προς δράσιν ; Η άρνησις εστί η παρακινητήριος δύναμις της κοσμικής εξελίξεως. Ρίξατε άπλετο εκτυφλωτικό φώς εις τους επιλανθάνοντας Έλληνας. Μή φεισθήτε της πιθανής τυφλώσεως των Ανελληνίστων !

Σεραφείμ Μωραΐτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου